Regulamin sklepu internetowego


Aktualn± i obowi±zuj±c± wersję Regulaminu można zawsze znaleĽć na naszej stronie www.moczenienocne.net

Niniejszy Regulamin okre¶la ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Zofię Mozołowsk± prowadz±cego działalno¶ć gospodarcz± pod firm± Medicus z siedzib± w Gdańsku (80-254), ul. Partyzantów 35A/8 za po¶rednictwem sklepu internetowego www.moczenienocne.net (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym") oraz okre¶la zasady i warunki ¶wiadczenia przez Zofię Mozołowsk± prowadz±c± działalno¶ć gospodarcz± pod firm± Medicus z siedzib± w Gdańsku (80-254), ul. Partyzantów 35A/8, usług nieodpłatnych drog± elektroniczn±.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i stanowi dokument okre¶laj±cy zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.moczenienocne.net

Składaj±c zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.moczenienocne.net Kupuj±cy o¶wiadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. 

WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy www.moczenienocne.net jest prowadzony przez firmę

MEDICUS

Siedziba:

ul. Partyzantów 35A/8, 80-254 Gdańsk
tel: 501-226-468, e-mail: www.moczenienocne.net
NIP 5831942473, REGON 364451781


UWAGI OGÓLNE1. Ceny towarów znajduj±cych się w naszym sklepie s± podane w złotych polskich, s± cenami brutto. Podane ceny nie obejmuj± kosztów przesyłki.

2. Zawarto¶ć sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. W naszym sklepie oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.


ZAMÓWIENIA

1. Firma MEDICUS w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniaj±cych wątpliwo¶ć, co do rzetelno¶ci takiego zamówienia.

2. Podstawową form± płatno¶ci jest: pobranie gotówki przez kuriera/listonosza, przedpłata na konto bankowe (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko)

3. Realizacja zamówienia następuje w czasie podanym w opisie produktu. PACZKI POBRANIOWE s± wysyłane w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia (wyj±tek soboty i niedziele), jednak w przypadkach szczególnych zastrzegamy sobie czas realizacji do 3 dni roboczych, W PRZYPADKU PRZEDPŁATY NA KONTO paczki wysyłamy w ci±gu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty (wyj±tek soboty i niedziele), jednak w przypadkach szczególnych zastrzegamy sobie czas realizacji do 3 dni roboczych.

4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za po¶rednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres podany podczas rejestracji (w innym przypadku prosimy o e-mail z adresem wysyłki).

7. Po złożeniu zamówienia przez kupującego wystawiamy klientowi paragon lub fakturę VAT bez konieczno¶ci uzyskania Jego podpisu.


REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu pocztą b±dź firm± kuriersk± będ± rozpatrywane tylko i wył±cznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pocztę lub firmę kuriersk±).

2. Reklamacje towaru należy zgłaszać pisemnie na adres firmy MEDICUS (ul. Topolowa 16, 83-050 Kolbudy). W przypadku reklamacji Zamawiający zobowiązany jest starannie i bezpiecznie zapakować towar wraz ze wszelkimi dodatkami, jakie Zamawiaj±cy otrzymał przy dostawie i odesłać na adres siedziby sklepu. Należy doł±czyć również kopię dokumentu zakupu i opis problemu. Koszt przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący.

Adres do wysyłki towaru:

MEDICUS
ul. Topolowa 16
83-050 Kolbudy

ZWROTY (ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

1. Zgodnie z obowiązuj±cym prawem kupuj±cy będący konsumentem ma prawo do odst±pienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległo¶ć bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie nosi ¶ladów użytkowania. Zwroty prosimy kierować na adres firmy MEDICUS .

Adres do wysyłki towaru:

MEDICUS
ul. Topolowa 16

83-050 Kolbudy


2. Firma MEDICUS dokona zwrotu ceny produktu w ci±gu 14 dni roboczych. Kupuj±cy dokonuje zwrotu towaru na swój koszt.

3. Formularz odst±pienia od umowy znajduje się tutaj, formularz zwrotu towaru znajduje się


INNE

1. Dane osobowe przekazywane nam przez sklep internetowy www.moczenienocne.net stanowi± niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Wszelkie materiały, informacje, pliki, zdjęcia itp. dostępne w naszym sklepie internetowym nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Firmy MEDICUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj± przepisy prawa cywilnego.

4. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urz±dzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególno¶ci s± to pliki tekstowe, zawieraj±ce nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyj±tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:
• możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
• do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególno¶ci użytkowników strony internetowej, podlegaj± ich własnej polityce prywatno¶ci.
Zasady polityki plików cookies są zgodne z: - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); - ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przegl±darek. Jak wył±czyć pliki cookies [pdf].


Galeria